cs:services:mentat

Systém Mentat: SIEM sítě CESNET2

Toto jsou oficiální stránky systému Mentat jakožto služby provozované v rámci sdružení CESNET, z.s.p.o. bezpečnostním týmem CESNET-CERTS. Oficiální stránky systému Mentat jakožto otevřeného projektu jsou k dispozici zde.

 Logo systému Mentat jakožto služby provozované sdružením CESNET

Systém Mentat vznikl jako reakce na velké množství detekčních systémů provozovaných v síti CESNET2. Každý z těchto systémů doposud prováděl zpracování událostí a rozesílání případných hlášení samostatně. Nasbíraná data byla roztroušena mezi velkým množstvím různých systémů a neumožňovala tak další případné zpracování, korelace, statistické analýzy atd.

Díky svému datovému modelu IDEA systém Mentat umožňuje sběr dat a jednotné zpracování informací o bezpečnostních událostech z libovolných detekčních nástrojů. V tuto chvíli fungují v produkčním režimu následující komponenty:

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či námětů týkajících se systému Mentat, jeho webového rozhraní, nebo automatického reportingu, se na nás prosím obraťte na emailové adrese:

mentat-admin@cesnet.cz.

Webové rozhraní

Webové rozhraní je primárně určené dvěma skupinám uživatelů. Jednak jsou to členové bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, kteří ho používají jako pomocný nástroj v procesu incident handlingu. Druhou skupinou cílových uživatelů jsou správci přímo z koncových sítí v síti CESNET2, kteří ho mohou používat ke konfiguraci reportování pro svou síť, pro vyhledávání událostí týkajících se jejich sítě, analýzu statistik událostí a k dalším úkonům. Další podrobnější informace o webovém rozhraní jsou dostupné na samostatné stránce.

Webové rozhraní služby pro uživatele je dostupné na adrese:

https://mentat-hub.cesnet.cz.

Automatická reportovací služba

Automatická reportovací služba hlásí zjištěné problémy týkající se strojů a zařízení v síti CESNET2 (AS2852) nebo v definovaných sítích našich partnerů, přímo na odpovědné abuse kontakty v cílové síti. Hlášení ze všech detekčních nástrojů tak mají jednotný formát a přidání dalších zdrojů informací již nyní nevyžaduje prakticky žádnou námahu. Další a podrobnější informace o reportování jsou dostupné na samostatné stránce.

FAQ: Často kladené otázky a odpovědi

Odkud získává Mentat hlášení o bezpečnostních incidentech?

Systém Mentat distribuuje hlášení o bezpečnostních incidentech, která přebírá ze dvou typů zdrojů:

 • interní (zdroje patřící institucím Sdružení CESNET)
 • externí (zdroje z jiných, nyní jen zahraničních institucí).

Co jsou interní zdroje Mentatu? Jak jsou důvěryhodná jejich data?

Interní zdroje Mentatu:

 • Fail2Ban (CESNET Praha; hlášení o strojích, ze kterých odmítáme přijmout el. poštu, posílá Mentatu v 5minutových intervalech)
 • Honeypot Dionaea (CESNET Praha; hlášení o pokusech o připojení posílá v hodinových intervalech)
 • SSH Honeypot Kippo (CESNET Praha; hlášení o pokusech o připojení na SSH posílá v hodinových intervalech)
 • Honeypot LaBrea „CESNET IDS“ (CESNET; hlášení o pokusech o připojení posílá v hodinových intervalech)
 • Honeypot LaBrea „CSIRT.CZ“ (CESNET; hlášení o pokusech o připojení posílá v hodinových intervalech)
 • Systém Warden (CESNET) předává Mentatu hlášení z těchto dalších zdrojů:

Všechna data, která detekují stroje CESNETu, považujeme za zcela důvěryhodná.

Co jsou externí zdroje Mentatu? Jak jsou důvěryhodná jejich data?

Externí zdroje Mentatu:

 • Polský národní bezpečnostní tým CERT.PL provozuje systém N6 (Network Security Incident eXchange), který shromažďuje a distribuuje data, která se týkají zejména polských sítí a domén. Pro CESNET jsou užitečné jen záznamy o útocích přicházejících z AS2852. CERT.PL rozesílá několik desítek typů hlášení; každý typ rozesílá max. 1* za 24 hodin. Hlášení CERT.PL zpracovává systém CESNET N6.
 • Celoevropská síť GÉANT provozuje systém NSHARP, který detekuje bezpečnostní události a informuje o nich správce sítí NREN. NSHARP v současnosti běží v testovacím režimu.
 • Nadace Shadowserver - americká nezisková organisace složená z dobrovolníků, která distribuje několik desítek typů hlášení zejména o zranitelných strojích; tyto informace získává aktivním scanem, monitorováním síťového provozu celosvětového Internetu a také od spolupracujících organisací. Informace o incidentech v AS2852 rozesílá každých 24 hodin (obvykle se zpožděním 24 - 48 hodin). Hlášení Shadowserveru zpracovává systém SSERV.
 • Projekt UCEPROTECT-NETWORK detekuje přijatý spam a špatně nakonfigurované poštovní servery. Hlášení o incidentech v AS2852 rozesílá každých 24 hodin; přijímá a zpracovává je systém CESNET UCEPROT.
 • Významná bezpečnostní organisace, která si nepřeje být jmenována, detekuje a rozesílá informace o bezpečnostních problémech a podezřelém síťovém provozu. Informace o incidentech v AS2852 předává systému CESNET X2 každý (nebo téměř každý) pracovní den.
 • Bezpečnostní tým firmy Microsoft posílá Vládnímu CERTu ČR informace o virech a síťových červech detekovaných v ČR. Informace o incidentech v AS2852 posílá GovCERT.CZ systému CESNET X4 každý pracovní den ráno.

V průběhu roku 2014 jsme zjistili, že určitý typ incidentů, které Microsoft hlásí GovCERTu.CZ, obsahuje zfalšované zdrojové IP adresy. Tento typ incidentů tedy ignorujeme; ostatní typy incidentů od všech externích zdrojů považujeme za důvěryhodné.

K čemu jsou tato data užitečná?

 • Potřeba sbírat a uchovávat data o bezpečnostních incidentech plyne za Zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.
 • Nasbíraná data nám umožňují:
  • rozpoznat provozní i bezpečnostní problémy (přetížení okruhu, špatná konfigurace firewallů nebo serverů umožňující zneužití k útokům typu DoS/DDoS, …). Zjištěná data mohou umožnit odstranění problémů dříve, než jich využijí útočníci;
  • rozpoznat pokusy o zneužití infrastruktury a dat;
  • zpětně určit události, které vedly k bezpečnostním incidentům.

Jaké typy/třídy událostí lze nalézt v hlášení

Na stránce Třídy událostí udržujeme aktuální seznam tříd událostí, které se mohou vyskytnout v pravidelných hlášeních od systému Mentat.

Co očekáváme od správců koncové sítě?

Předpokládáme, že správci koncových sítí:

 • přijmou hlášení systému Mentat
 • zhodnotí relevanci a důležitost hlášených incidentů
 • bez zbytečného zpoždění opraví, co je třeba
 • pro incidenty kategorie 2 a 3 včas odpoví, co zjistili a jak problém vyřešili.

Správce sítě samozřejmě může požádat pracovníky CESNET-CERTS o konsultaci/pomoc při řešení problému. Pokud si je správce koncové sítě jist, že ohlášený incident není důležitý a/nebo ho nelze opravit, může požádat o ignorování daného typu hlášení na příslušné IP adrese. Přitom by měl uvážit širší souvislosti uvedené v následujícím bodě.

Je v pořádku, když správce koncové sítě dlouhodobě zanedbává problém se zdánlivě nízkou mírou nebezpečí?

Některé druhy bezpečnostních problémů zdánlivě představují velmi malé nebezpečí. Jako příklad lze uvést:

 • otevřený rekursivní DNS resolver („DNS funguje, nemáme čas řešit nic dalšího“)
 • zranitelnost POODLE na webovém serveru („žádná tajná data tam nemáme, problém se nás netýká“).

Dlouhodobé ignorování problému ale může způsobit např toto:

 • otevřený rekursivní resolver bude zneužit při útoku DDoS společně s desetitisíci dalších podobně zanedbávaných strojů
 • na webovém serveru bude později nainstalována nové služba s důležitými daty; ta se pak dostanou do nepovolaných rukou.

To všechno pak může pokazit dobrou pověst příslušné instituce i celé sítě CESNET2.

Důležité je i to, že CESNET-CERTS odpovídá za celou síť CESNET2, nejen za její interní infrastrukturu - viz https://csirt.cesnet.cz/. Pracovníci CESNET-CERTS tedy nemohou nečinně přihlížet, pokud vidí dlouhodobě neřešené problémy.

Jak definujete kategorie závažnosti incidentů?

Z hlediska správců páteřní sítě i správců koncových sítí připojených k síti CESNET2 rozlišujeme tyto 4 kategorie závažnosti:

Kategorie Popis Očekávaná reakce
Nízká - Low (1) Informační charakter Žádná
Střední - Medium (2) Vážná událost Vyřešit/odpovědět do 2 dní
Vysoká - High (3) Velmi vážná událost Vyřešit/odpovědět co nejdříve
Kritická - Critical (4) Kritická událost Vyřešit/odpovědět co nejdříve

Jak hodnotíte závažnosti hlášení jednotlivých zdrojů z hlediska správců páteře CESNETu2?

Pozn.: Koncept 20150701; připomínky jsou vítány.

Za vysoce nebezpečné považujeme tyto druhy incidentů:

 • útoky DoS/DDoS (ověřená hlášení, nikoli všechna přijatá automatická hlášení)
 • nesprávná konfigurace umožňující silné útoky DoS (Scan NTP Monitor, SNMP, SSDP)
 • zkompromitovaná infrastruktura sítě.

Za středně nebezpečné považujeme:

 • útoky na SSH a RDP
 • zkompromitované stroje, botnety všeho druhu
 • potenciální ohrožení infrastruktury - OpenNTP, HeartBleed, NAT-PMP
 • porušování autorských práv.

Za málo nebezpečné považujeme:

 • málo kritický síťový provoz
 • spam, backscatter
 • méně často zneužívaná špatná konfigurace stroje - CHARGEN, QOTD.
Interní zdroje CESNETu:
Název    závažnost hlášení
Dionaea       1
Fail2Ban Ostrava  2
Fail2Ban Praha   1
Honeyscan      1
Hoststats      1
HPScan       ???
Kippo        2
LaBrea       1 - 2
Nemea        1
RDPmonitor     2
ScanDetector    ???
SSHBruteforce    2

Externí zdroje:
Název          závažnost hlášení
N6 - Andromeda         2
N6 - Arakis           1
N6 - Bots            2
N6 - Bots Zeus P2P       2
N6 - Citadel          2
N6 - Cutwail          2
N6 - CERT Polska Sinkhole    2
N6 - Citadel Sinkhole      2
N6 - Cloudflare DDoS      3
N6 - Compromised CMS      2
N6 - Compromised Routers    3
N6 - DarkHotel         3
N6 - Dorkbot          2
N6 - Energetic Bear       3
N6 - Geodo Trojan        2
N6 - Heartbleed         2
N6 - Kelihos          2
N6 - MalURL           2
N6 - Moure           2
N6 - Open NTP          2
N6 - Pushdo           2
N6 - Quakbot          2
N6 - Rovnix           2
N6 - Shell Accounts       2
N6 - Tinba           2
N6 - Victim Zeus        2
N6 - Virut           2
N6 - Zeroaccess         2
N6 - Zeus            2
N6 - Zeus Gameover       2
N6 - Power Zeus         2

SSERV - Botnet Proxy      2
SSERV - Command and Control   2
SSERV - Compromised Website   2
SSERV - Drone          2
SSERV - Microsoft Sinkhole   2
SSERV - Open Proxy       2
SSERV - Open DNS Resolver    2
SSERV - Sandbox URL       1
SSERV - Scan CHARGEN      1
SSERV - Scan IPMI        3
SSERV - Scan MEMCACHED     2
SSERV - Scan MongoDB      2
SSERV - Scan NAT-PMP      2
SSERV - Scan NETBIOS      2
SSERV - Scan NTP        2
SSERV - Scan NTP Monitor    3
SSERV - Scan QOTD        1
SSERV - Scan SNMP        3
SSERV - Scan SSDP        3
SSERV - Scan SSL-FREAK     2
SSERV - Sinkhole HTTP Drone   2
SSERV - Sinkhole HTTP Referer  1
SSERV - Spam URL        1
SSERV - SSL Scan        1 - 2

UCEPROT - Backscatter      1
UCEPROT - Spam         1

X2 - Bots            2
X2 - BruteForce         2
X2 - Malware URL        2
X2 - Open Resolver       2
X2 - Phishing          2
X2 - Proxy           2
X2 - Scanners          2
X2 - Spam            1

X4 - B46-Simda         2
X4 - B49-Waledac        2
X4 - B54-Citadel        2
X4 - B58-Bamital        2
X4 - B68-Zeroaccess       2
X4 - B71-Zeus/Zbot       2
X4 - B79-Kelihos        2
X4 - B93-Caphaw         2
X4 - B106-Různé         2
X4 - B107-Rustock        2
X4 - B157-Gameover Zeus     2
X4 - Conficker         2

Jak hodnotíte závažnosti hlášení jednotlivých zdrojů z hlediska správců koncových sítí CESNETu2?

Pozn.: Koncept 20150701; připomínky jsou vítány.

Za vysoce nebezpečné považujeme tyto druhy incidentů:

 • útoky DoS/DDoS
 • zkompromitovaná infrastruktura sítě
 • zkompromitované stroje, botnety všeho druhu, phishing, spam
 • nesprávná konfigurace služeb umožňující silné útoky DoS (Scan NTP Monitor, SNMP, SSDP).

Za středně nebezpečné považujeme:

 • BruteForce útoky na SSH a RDP
 • potenciální ohrožení infrastruktury - OpenNTP, Open Resolver, HeartBleed, NAT-PMP, IPMI
 • MalwareURL, SandboxURL
 • porušování autorských práv.

Za málo nebezpečné považujeme:

 • málo kritický síťový provoz
 • backscatter, SpamURL
 • méně často zneužívaná špatná konfigurace stroje - CHARGEN, QOTD.
Interní zdroje CESNETu:
Název    závažnost hlášení
Dionaea       2
Fail2Ban Ostrava  2
Fail2Ban Praha   2
Honeyscan      2
Hoststats      1
Kippo        2
LaBrea       2
Nemea        2

Externí zdroje:
Název          závažnost hlášení
N6 - Andromeda         2
N6 - Arakis           2
N6 - Bots            3
N6 - Bots Zeus P2P       3
N6 - Citadel          3
N6 - Cutwail          3
N6 - CERT Polska Sinkhole    2
N6 - Citadel Sinkhole      3
N6 - Cloudflare DDoS      3
N6 - Compromised CMS      3
N6 - Compromised Routers    3
N6 - DarkHotel         3
N6 - Dorkbot          3
N6 - Energetic Bear       3
N6 - Geodo Trojan        2
N6 - Heartbleed         2
N6 - Kelihos          3
N6 - MalURL           2
N6 - Moure           3
N6 - Open NTP          2
N6 - Pushdo           2
N6 - Quakbot          3
N6 - Rovnix           3
N6 - Shell Accounts       3
N6 - Tinba           3
N6 - Victim Zeus        3
N6 - Virut           3
N6 - Zeroaccess         3
N6 - Zeus            3
N6 - Zeus Gameover       3
N6 - Power Zeus         3

SSERV - Botnet Proxy      2 - 3
SSERV - Command and Control   2
SSERV - Compromised Website   3
SSERV - Drone          2 - 3
SSERV - Microsoft Sinkhole   2 - 3
SSERV - Open Proxy       2 - 3
SSERV - Open DNS Resolver    2
SSERV - Sandbox URL       2
SSERV - Scan CHARGEN      1
SSERV - Scan IPMI        3
SSERV - Scan MEMCACHED     2
SSERV - Scan MongoDB      2
SSERV - Scan NAT-PMP      2
SSERV - Scan NETBIOS      2
SSERV - Scan NTP        2
SSERV - Scan NTP Monitor    3
SSERV - Scan QOTD        1
SSERV - Scan SNMP        3
SSERV - Scan SSDP        3
SSERV - Scan SSL-FREAK     2
SSERV - Sinkhole HTTP Drone   2 - 3
SSERV - Sinkhole HTTP Referer  1
SSERV - Spam URL        1
SSERV - SSL Scan        1 - 2

UCEPROT - Backscatter      1
UCEPROT - Spam         3

X2 - Bots            3
X2 - BruteForce         2
X2 - Malware URL        2
X2 - Open Resolver       2
X2 - Phishing          3
X2 - Proxy           2 - 3
X2 - Scanners          2 - 3
X2 - Spam            3

X4 - B46-Simda         3
X4 - B49-Waledac        3
X4 - B54-Citadel        3
X4 - B58-Bamital        3
X4 - B68-Zeroaccess       3
X4 - B71-Zeus/Zbot       3
X4 - B79-Kelihos        3
X4 - B93-Caphaw         3
X4 - B106-Různé         3
X4 - B107-Rustock        3
X4 - B157-Gameover Zeus     3
X4 - Conficker         3

Jak předáváme hlášení o incidentech do koncových sítí?

Systém Mentat rozesílá pravidelná hlášení o bezpečnostních incidentech elektronickou poštou na kontaktní adresy správců zodpovědných za bezpečnost daných sítí. RIPE DB tuto kontaktní adresu hlásí na počátku výpisu informací o každé síti takto:

> % Information related to '195.113.0.0 - 195.113.69.79'
>
> % Abuse contact for '195.113.0.0 - 195.113.69.79' is 'abuse@cuni.cz'
>
> inetnum:    195.113.0.0 - 195.113.69.79
> netname:    CUNI-T34CZ
> descr:     Charles University
> descr:     Prague
> (...)

Každé hlášení Mentatu obsahuje incidenty přijaté za dané časové období a s danou úrovní závažnosti ze všech interních i externích zdrojů. Více informací o tomto způsobu reportování lze nalézt na samostatné stránce.

Poslední úprava: 01.11.2018 13:13